Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca"


Reģistrācijas Nr. 40003356507, Rūpniecības iela 38,
Madona, LV-4801,
Latvija

Tālrunis:+371 64807046,
Reģistratūra:+371 64860586,
slimnica@madonasslimnica.lv
 
 

Atklāti konkursi 2012

Atklāti konkursi 2012. gadā

Iepirkuma priekšmets:
"Medikamentu un medicīnas preču piegāde "
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2012/10
Iepirkuma izziņošanas datums
28.05.2012.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
23.07..2012., plkst.11.00.
Kontaktpersona
Zeltīte Krūmiņa, 64860584 (par tehnisko specifikāciju), A.Līcīte-Beitāne (par iepirkuma procedūru)

Izpildītājs, līgumcena bez PVN %

Nolikums /Word fails/

! Iepirkuma Tehniskās specifikācijas-finanšu piedāvājums Excel formātā Pasūtītājam nav.

Iepirkuma priekšmets:
"Būvdarbi MNP SIA "Madonas slimnīca" ēkas renovācijas un rekonstrukcijas darbiem, Rūpniecības ielā 38, Madonā, LV 4801 "
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2012/1/ERAF
Iepirkuma izziņošanas datums
16.01.2012.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
14.02.2012., plkst.11.00.
 
 
Kontaktpersona
Alberts Elsts, tālr.29451413
Izpildītājs, līgumcena bez PVN %

SIA "Madonas būve", LVL 216 406,15.

Nolikums /Word fails/

Darbu apjomi /Excel fails/ Paskaidrojuma raksts Ugunsdrošības pasākumi Norādījumi tāmei DOP 

Rasējumi  /Pdf fails/ AR 00 AR 01 AR 02-1 AR 02-2 AR 03-1 AR 03-2 AR 04-1 AR 04-2 AR-05 AR-06 AR-07 AR-08 AR-09 AR-10 AR-11

AVK 1  AVK2 AVK3 AVK4 AVK5 AVK6 AVK7 

TN1 TN2 TN3 TN4

UK1 UK2 UK3 UK4 UK5 UK6 UK7 UK8 UK9

EL1 EL2 EL3 EL4 EL5 EL6 EL7 EL8

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 2012.gada 27.janvārī, plkst.11.00!

18.01.2012. veikti grozījumi darbu apjomos 2.4. un 2.5. un rasējumos AVK6 AVK7 AVK8(IS-1) UK4 UK8(IS-1) .

Precizēts iepirkuma identifikācijas numurs - MNP SIA MS 2012/1 ERAF!

Projektētājs, atbilstoši rasējumu lapām, darbu apjomos precizējis linoleja slīdamības rādītājus.

Nolikums ar grozījumiem /Word fails/

Sarakste 01.02.2012.

Sarakste 06.02.2012.


Atklāti konkursi 2011.gadā


 

Iepirkuma priekšmets:
"Pārtikas preču piegāde MNP SIA "Madonas slimnīca" vajadzībām"

Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2011/22
Iepirkuma izziņošanas datums
09.11.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
09.01.2012.., plkst.11.00.
Paredzamā līgumcena
LVL 20000-87800
Kontaktpersona
Ruta Soboļevska, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumcena bez PVN

Iepirkuma priekšmeta 1.daļā - Svaiga gaļa un  subprodukti - piešķirt līguma slēgšanas tiesības - SIA „Rēzeknes gaļas kombināts”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 6560.003  

Iepirkuma priekšmeta 2.daļā - Gaļas produkti un izstrādājumi -  piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Forevers”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 3109.70.

Iepirkuma priekšmeta 3.daļā - Piens un piena produkti – iepirkuma procedūra izbeigta - līgums netiek slēgts, jo nav saņemts neviens specifikācijai atbilstošs piedāvājums.

Iepirkuma priekšmeta 4.daļā – Zivju izstrādājumi - piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Kabuleti Fruit”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 748.00.

 Iepirkuma priekšmeta 5.daļā – Bakaleja - piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „Antaris”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 3063.80.

SIA firma „Antaris”, atteicās slēgt līgumu, tāpēc tika pieņemts lēmums piešķirt līguma izpildes tiesības - SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 3303,90.

 Iepirkuma priekšmeta 6.daļā – Konservējumi - piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Futurus Food”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 758.77.

  Iepirkuma priekšmeta 7.daļā – Garšvielas, piedevas un citi pārtikas produkti - piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „Antaris”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 1009.08.

SIA firma „Antaris”, atteicās slēgt līgumu, tāpēc tika pieņemts lēmums piešķirt līguma izpildes tiesības - SIA „Ažiņa komercfirma „Markets”, līgumsumma bez 22% PVN – LVL 1053,06

 Iepirkuma priekšmeta 8.daļā – Maize  – iepirkuma procedūra izbeigta - līgums netiek slēgts, jo nav saņemts neviens specifikācijai atbilstošs piedāvājums.

Iepirkuma priekšmeta 9.daļā - Olas - piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma „Antaris”, līgumsumma bez PVN LVL 780,00. SIA „Ažiņa komercfirma „Markets” atteicās slēgt līgumu,  līgumsumma bez 22% PVN – LVL 720.00.

08.03.2012. tika pieņemts lēmums 9. daļā iepirkumu izbeigt bez rezultātiem, jo daļas uzvarētājs atteicās slēgt līgumu!

Grozījumi tehniskajā specifikācijā - finanšu piedāvājumā 

Grozījumi veikti 13.12.2011., protokols Nr.2

Nolikums /Word fails/


Iepirkuma priekšmets:
"Laboratorijas analizatora noma un tam nepieciešamo reaģentu imūnķīmijā un bioķīmijā piegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2011/19
Iepirkuma izziņošanas datums
10.11.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.12.2011., plkst.11.00.
Paredzamā līgumcena
LVL 20000-87800
Kontaktpersona
Māra Pudāne, tālr.64822936
Izpildītājs, līgumcena bez PVN

SIA "Tamro", LVL 74181,13

Nolikums ar labojumiem /Word fails/

Nolikums / Word fails/

! Ņemot vērā 03.11.2011.Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2011-05-01, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus, Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi nav piemērojami. Līdz ar to kandidāti un pretendenti nav izslēdzami no iepirkuma procedūrām pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu pēc 3.novembra un pasūtītājiem, saņemot Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās izziņas, tiek ņemta  vērā tikai informācija daļā par nodokļu parādu apmēru, bet ne par darba ņēmēju mēneša vidējo darba ienākumu apmēru. (17.11.2011.protokols nr.2)

 


Iepirkuma priekšmets:
"Centralizētās sterilizācijas iekārtu iegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS 2011/19
Iepirkuma izziņošanas datums
01.11.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
Pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš! - 12.12.2011., plkst.11.00.
Paredzamā līgumcena
LVL 20000-87800
Kontaktpersona
Imants Stradiņš, tālr.64807067
Izpildītājs, līgumcena bez PVN

 SIA "NMS Grupa", LVL 61900,00

Nolikums / Word fails/

Nolikums ar grozījumiem /Word fails/

Nolikumā veiktas sekojošas izmaiņas :

Avansa maksājums tiek noteikts 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas, atlikušo summu sadalot vienādos maksājumos uz 6 mēnešiem!

PRECIZĒJUMS:

NOLIKUMA 5.4. punkts - Pretendents iesniedz piedāvājumu par visām iepirkuma priekšmeta daļām!!!

! Ņemot vērā 03.11.2011.Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2011-05-01, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja norādījumus, Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi nav piemērojami. Līdz ar to kandidāti un pretendenti nav izslēdzami no iepirkuma procedūrām pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 6., 7., 8. un 9.punktu pēc 3.novembra un pasūtītājiem, saņemot Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtās izziņas, tiek ņemta vērā tikai informācija daļā par nodokļu parādu apmēru, bet ne par darba ņēmēju mēneša vidējo darba ienākumu apmēru.

 

 

 


Iepirkuma priekšmets:
"Iekšējās renovācijas un rekonstrukcijas, un energoefektivitātes paaugstināšanas un ārējās rekonstrukcijas būvdarbi objektiem SIA "Madonas slimnīca", Rūpniecības 38, Madonā"

Iepirkuma id.Nr.
MNP SIA MS-2011/14_ERAF
Iepirkuma izziņošanas datums
15.06.2011
Piedāvājuma iesniegšanas datums
21.07.2011
Paredzamā līgumcena
LVL 400000
Kontaktpersona
Alberts Elsts, tālr.29451413
Izpildītājs, līgumsumma bez PVN 22%

02.08.2011. pieņemts lēmums iepirkuma priekšmeta I daļā - Madonas slimnīcas ēkas iekšējie renovācijas un rekonstrukcijas darbi Rūpniecības ielā 38, Madonā - visizdevīgākais piedāvājums - SIA "Madonas būve", reģ. Nr.LV55403007041, līgumsumma - LVL 176 367,06 bez PVN.

09.08.2011. pieņemts lēmums iepirkuma priekšmeta II daļā - Madonas slimnīcas energoefektivitātes paaugstināšana un ārējie rekonstrukcijas darbi Rūpniecības ielā 38, Madonā - visizdevīgākais piedāvājums - SIA "Madonas būve", reģ. Nr.LV55403007041, līgumsumma - LVL 49 988,51 bez PVN.

 

 Iepirkuma nolikumā  veikti labojumi !

Nolikums! (ar grozījumiem, kas apstiprināti iepirkuma komisijas sēdē 2011.gada 22.jūnijā) /Word fails/


Nolikums / Word fails /
Tāme iekšdarbiem /Excel fails /
Tāme ārdarbiem /Excel fails /
Tehniskais projekts /ZIP dokumentu paketes / 1. daļa    2. daļa

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSME, 2011.gada 04.jūlijā, plkst.11.00!

Jautājumi un atbildes
 
 

Iepirkuma priekšmets:
"Iekšējās renovācijas un rekonstrukcijas, un energoefektivitātes paaugstināšanas un ārējās rekonstrukcijas būvdarbi objektiem SIA "Madonas slimnīca", Rūpniecības 38, Madonā
"

Iepirkuma id.Nr.
MS 2011/09_ERAF
Iepirkuma izziņošanas datums
29.04.2011, paziņojums par grozījumiem 03.05.2011.
Piedāvājuma iesniegšanas datums
06.06.2011
Paredzamā līgumcena
LVL 392740,-
Kontaktpersona
Alberts Elsts, tālr.29451413, Inese Veikša, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumcena bez PVN 22%
Pārtraukts! 31.05.2011.

Sakarā ar lielo interesi par iepirkumu tiek izsludināta papildus objekta apskate 2011.gada 27.maijā plkst.11.00

Tehniskā specifikācija / Word fails/ Precizējumi būvdarbu apjomos 3.05.2011.
Būvdarbu apjomi /Excel faili  /  1. daļa     2. daļa
Tehniskais projekts /ZIP dokumentu paketes / 1 daļa    AR-3 daļa    2. daļa

Jautājumi un atbildes
Jautājums: Vai atlases dokumentu sējums jāiesniedz katrai iepirkuma daļai atsevišķi?
Atbilde: Atlases dokumentus jāiesniedz vienā atsevišķā sējumā, un finanšu un tehniskie dokumenti jāiesniedz par katru daļu atsevišķā sējumā.Iepirkuma priekšmets:
"Laboratorijas analizatora noma un reaģentu piegāde MNP SIA "Madonas slimnīca" vajadzībām"
Iepirkuma id.Nr.
MS-2011/08
Iepirkuma izziņošanas datums
26.04. 2011
Piedāvājuma iesniegšanas datums
31.05.2011
Paredzamā līgumcena
LVL 20000-87800
Kontaktpersona
Māra Pudāne, tālr.64822936, Inese Veikša, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumcena bez PVN 22%

1. daļa - iepirkums pārtraukts

2.daļa - uzvarētājs SIA "Siemens Osakeyhtio Latvijas filiāle", LVL 9442,10

Tehniskā specifikācija / Word fails


Iepirkuma priekšmets:
"Medikamentu un medicīnas preču piegāde"
Iepirkuma id.Nr.
MS-2011/06
Iepirkuma izziņošanas datums
28.03.2011
Piedāvājuma iesniegšanas datums
25.05.2011
Paredzamā līgumcena
LVL 130000-150000
Kontaktpersona
Zeltīte Krūmiņa, tālr. 26356960, Inese Veikša, tālr.64860583
Izpildītājs, līgumcena bez PVN 12%

1)       SIA „Arbor Medical Korporācija” – 227., 228., 236., 239., 240., 241.daļa, kopējā līguma summa LVL  501,92;

2)       SIA „BRIZ” –  5., 10., 21., 58., 59., 70., 77., 81., 87., 92., 93., 94., 95., 120., 151., 152., 155., 172., 173., 179., 197., 200., 207., 210.daļa, kopējā līguma summa LVL 4695,95.

3)       SIA „ELPIS” – 1., 18., 38., 74., 78., 88., 104., 116., 117., 137., 175., 178., 182., 184., 220., 221.daļa, kopējā līguma summa LVL 12 031,90;

4)       SIA „Magnum Medical” – 4., 6., 7., 15., 23., 26., 27., 28., 30., 31., 33., 36., 39., 42., 50., 53., 56., 64., 67., 69., 85., 107., 133, 139., 141., 143., 145., 147., 148, 149., 161, 162., 163., 171., 183., 187., 189., 195., 196., 209., 213., 229., 230., 237., 243.daļa, kopējā līgumsumma LVL 12 377,47.

5)       SIA „OneMed” – 231.daļa, kopējā līguma summa LVL 80,00;

6)       SIA „Oriola Rīga” – 131 (6%)(labots ar 15.07.2011.lēmumu, protokols Nr.5), 140., 224.daļa, kopējā līguma summa LVL 2 990,00;

7)       SIA „Tamro” – 2., 3., 9., 19., 32., 34., 37., 40., 46., 63., 71., 76., 97., 98., 99., 100., 102., 105., 109., 110., 111., 113., 114., 115., 118., 119., 142., 150., 165., 166., 174., 176.,  201., 206., 232., 234. daļa, kopējā līguma summa LVL    32 851,51.

8)       A/S„Olainfarm” – 8., 22., 164., 177., 180., 181., 212.daļa, kopējā līguma summa LVL 872,10;

9)       SIA „B.Braun medical” – 121, 122., 123., 124., 124., 126., 128., 129., 212.,  131 (4%), 132., 134., 135., 136., 170., 223., 225., 226., 238.daļa, kopējā līguma summa LVL  21 306,80;

10)   SIA „MedEksperts” - 233.daļa, kopējā līgumsumma – LVL 160,00;

11)   A/S „Recipe Plus” –  11., 13., 14., 16., 17., 20., 24., 25., 29, 35., 41., 43., 44., 45., 47., 48., 49., 51., 52., 54., 55., 57., 60., 91., 62., 66., 68., 72., 73., 75., 79., 80., 82., 83., 84., 86., 89., 90., 91., 96., 101., 103.,106., 108., 112., 127., 130., 144., 153., 154., 156., 158., 159., 160.,  167., 168., 169., 185., 186., 190., 191., 193., 194., 199., 202., 203., 204., 208., 214., 215., 216., 217.,  219., 222.daļa, kopējā līguma summa LVL  26 164,50;

12)   SIA „DS Tehnoloģijas” – 218.daļa, kopējā līguma summa LVL 422,50;

13)   SIA „Diamedica” – 13., 14.daļa, kopējā līguma summa LVL 73,85;

14)   SIA „NMS Elpa” – 235.daļa, kopējā līguma summa LVL 237,00;

15)   SIA „Chemi Pharm Group” – 246. daļa, kopējā līguma summa LVL 6068,40.

PAZIŅOJUMS!

Saskaņā ar "Iepirkumu uzraudzības biroja" 16.06.2011.lēmumu Nr.4-1.2/11-182, Pasūtītājam:

1) aizliegts slēgt līgumu:iepirkuma priekšmeta daļās Nr.242, Nr.244, Nr.245.

2) atcelt nolikuma 2.pielikumā "Tehniskā specifikācija" daļās Nr.242, Nr.244, Nr.245 noteikto iepirkuma priekšmeta dalījumu.

Tehniskā specifikācija / Word fails/
246.daļa Līdzekļi sanitāri epidemioloģiskā režīma nodrošināšanai /Excel fails /Precizējums - iedaļai produkta specifikācija saskaņā ar izvirzītajām prasībām - ir informatīvs raksturs. Pretendents norāda sava piedāvājuma parametrus.

Jautājumi un atbildes

Jautājums:1) Ja pretendents neizplata medikamentus, un nav Zāļu lieltirgotavas licences, kāds dokuments iesniedzams?

               2) Daļs Nr.244 Materiāls sterilizācijas procesa nodrošināšanai nav norādīts vienību skaits, lūgums norādīt daudzumu pa pozīcijām.

               3) Pozīcijās 244.4 līdz 243.3 lūgums precizēt specifikāciju

Atbilde:     1)  pretendentam jāiesniedz Zāļu lieltirgotavas  licences apstiprinātu kopiju vai apliecinājumu, ka visi piedāvātie medikamenti ir reģistrēti LR likumā noteiktā kārtībā,  tas neattiecas uz pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus daļās par medicīnas precēm.

                 2) visās pozīcijās ir norādīts vienību skaits, pozīcijās kur netiek prasīts atsevišķi pa vienai vienībai norādīts N100 un šādu iepakojumu daudzums

                 3)      pozīcija 244.4 autoklavēšanas maisi- maisa izmērs 200mmx500mm;

             244.5  bioloģiskie indikatori autoklāvam -indikatori ampulās, kas izmantojami tvaika sterilizatoru sterilizācijas ciklu kontrolei:  134 0 C temperatūrā, atbilst standartiem : EN 866;

 ISO 11138;

             244.6  indikatora lenta tvaika autoklāviem- līmlenta ar indikatoriem, kuru var izmantot tvaika sterilizatoru sterilizācijas ciklu kontrolei : 1340 C un 1210 C temperatūrā, atbilst standartiem EN 867 – 1 : 1997 A klasei; ISO 11140 1.klasei,izmērs 19mmx50m;

             244.7    indikatora stripi autoklāvam N100 – daudzparametru indikatori, kas izmantojami tvaika sterilizatoru sterilizācijas ciklu kontrolei : 1340 C temperatūrā 3 minūtes un 1210 C temperatūrā 8 minūtes, atbilst standartiem EN 867 – 1 D klasei, ISO 11140;

            244.8  sterilizācijas datuma marķēšanas uzlīmes -  marķēšanas etiķetes, uz kurām pēc izdrukas norāda informāciju par sterilizatoru, iepakotāju, sterilizācijas ciklu

                        245.1  matraču pārklāji – pārklājs no PE, izmērs 900mmx2100mm,ārejā malā   iestrādāta gumija;

                        245.2  spilvenu pārvalki - aizsargpārklāji no plastikāta plēves, izmērs 500mmx   800mm,   atvere īsākajā malā;

                        245.3  bahilas- polietilēna, biezums 20 mikroni, universāla izmēra.

 
Iepirkuma priekšmets:
"Malkas piegāde SIA "Madonas slimnīca" 2011.gadam"
Iepirkuma id.Nr.
MS-2011/02
Iepirkuma izziņošanas datums
03.03.2011
Piedāvājuma iesniegšanas datums
06.04.2011
Paredzamā līgumcena
LVL 20000-40000
Kontaktpersona
Inese Veikša,tālr.64860583
Izpildītājs, līgumcena bez PVN 22%
"Holzwerke Lubāna" SIA, 26820,00
Tehniskā specifikācija / Word fails/ Precizējums - piedāvājumu atvēršana 2011.gada 07.aprīlī!